Menu Content/Inhalt
Start
Rok 2008 Drukuj
17.04.2009.

Wzorem lat ubiegłych prezentowana publikacja jest rezultatem prowadzonych prac naukowych i badawczych pracowników z zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich oraz praktyki gospodarczej, zebranych w związku z XXIII edycją konferencji Systemy Wspomagania Organizacji. Tematyka poruszanych opracowań jest rozległa i obejmuje m.in. zagadnienia strategii biznesu i systemów informatycznych zarządzania, reinżynierii procesów biznesowych, rozwoju technologii informacyjnych, systemów wspomagania kierownictwa, inteligentnych systemów wspomagania decyzji, systemów zarządzania wiedzą, biznesu elektronicznego, organizacji wirtualnych, zastosowań biznesowych internetu, intranetu i ekstranetu.

 

Tym, co odróżnia tegoroczną publikację Systemy Wspomagania Organizacji, jest obecność dodatkowego rozdziału poświęconego zagadnieniom związanych z procesem kształcenia w dziedzinie informatyki ekonomicznej na wszystkich kierunkach studiów uniwersyteckich, politechnicznych i akademii ekonomicznych oraz praktyków. Dyskusja dotycząca różnych koncepcji i poglądów w zakresie rozwoju dydaktyki oraz potrzeb praktyki związanych z nowoczesnym kształceniem realizowanym na uczelniach wyższych, stanowi przedmiot zainteresowania VIII Konferencji Naukowo-Dydaktycznej aukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, pt. "Informatyka Ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki".

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej (NTIE) istnieje od 1996 r. Zgodnie z zapisem w statucie, celem stowarzyszenia jest prowadzenie, inicjowanie i popieranie badań naukowych w dziedzinie informatyki ekonomicznej i popularyzowanie praktycznego zastosowania jej osiągnięć w gospodarce i w życiu społecznym. NTIE osiąga swoje cele m.in. przez prowadzenie studiów i badań naukowych w dziedzinie informatyki ekonomicznej, współdziałanie w tym zakresie z właściwymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami, komitetami i towarzystwami naukowymi, uczelniami i organizacjami gospodarczymi, oddziaływanie na integrację tych badań w skali krajowej, oraz organizowanie konferencji i narad naukowych krajowych i międzynarodowych.

Od początków swego istnienia Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej organizuje Konferencję Naukowo-Dydaktyczną, Konkurs Prac Dyplomowych i Konsorcjum Doktoranckie. Inicjatywa Konkursu Prac Dyplomowych zrodziła się wraz z powstaniem NTIE. Autorem Regulaminu Konkursu i jego pierwszym organizatorem był prof. zw. dr hab. Wiesław Flakiewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Na Konkurs zgłaszane są prace przedstawiające zastosowanie technologii informatycznych w organizacjach społeczno-gospodarczych dla wspomagania procesów zarządzania i podejmowania decyzji.

Do udziału w Konsorcjum Doktoranckim zapraszani są promotorzy oraz ich doktoranci reprezentujący dyscyplinę, jaką jest informatyka ekonomiczna. Merytoryczny program Konsorcjum Doktoranckiego obejmuje wystąpienia doktorantów i dyskusje nad nimi. Występujący doktoranci podzieleni są na trzy grupy w zależności od stopnia zaawansowania prac nad doktorantem wyróżnia się: 1- wstępne koncepcje, 2 – prace zaawansowane i 3- próbne obrony.

W publikacji wyodrębniono pięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym skoncentrowano się na teoretycznych aspektach tworzenia Systemów Wspomagania Organizacji oraz strategiach budowy e-biznesu. W rozdziale drugim poruszono zagadnienia związane z wykorzystaniem technologii mobilnych i internetowych w SWO oraz rozwiązaniami e-biznesowymi. Rozdział trzeci poświęcono tematyce dotyczącej zarządzania wiedzą we współczesnej organizacji oraz możliwościach stosowania narzędzi Business Intelligence w SWO. W czwartym rozdziale zaprezentowano przykłady praktycznych rozwiązań wykorzystywanych w SWO. W dodatkowym piątym rozdziale poruszono kwestie dotyczące Informatyki ekonomicznej w kontekście dziedziny nauki i dydaktyki. W szczególności zwrócono uwagę na miejsce informatyki ekonomicznej w naukach informatycznych, problemy rozwoju dydaktyki w Katedrach Informatyki, Ekonometrii, Statystyki i Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznych, Uniwersytetów i Politechnik, znaczenie rozwoju informatyki ekonomicznej dla nauk ekonomicznych i zarządzania, priorytetowe tematy badawcze w informatyce ekonomicznej utrwalające jej znaczenie jako dziedziny nauki oraz organizację prac naukowo-badawczych w obszarze informatyki ekonomicznej.

 

Małgorzata Pańkowska

Teresa Porębska-Miąc

Henryk Sroka
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »