Menu Content/Inhalt
Start
Rok 2005 Drukuj
15.06.2007.

Publikacja, którą przedstawiamy jest rezultatem badań i dociekań pracowników nauki z wielu ośrodków akademickich zebranych w związku z XX edycją konferencji Systemy Wspomagania Organizacji. Tegoroczna konferencja ma szczególny, bo jubileuszowy charakter. Jubileusz jest zawsze dobra okazją do refleksji, wspomnień czy podsumowań. Wróćmy zatem do naszych korzeni. Historia Katedry Informatyki sięga roku 1972, kiedy na Wydziale Przemysłu powstał Instytut Organizacji Przetwarzania Danych, z wyodrębnionymi trzema zakładami: Zakładem Informatyki, Zakładem Rachunkowości i Ośrodkiem Obliczeniowym. Inicjatorem stworzenia od podstaw bazy informatycznej w Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz jej włączenia do procesu dydaktycznego był prof. Zbigniew Messner, ówczesny Rektor Akademii. Z okresem tym wiążą się starania związane pozyskaniem odpowiedniego sprzętu komputerowego, budową klimatyzowanego centrum informatycznego oraz wprowadzeniem pierwszych wykładów i laboratoriów z informatyki do procesu dydaktycznego. Zakład Informatyki, oprócz działalności w zakresie dydaktyki, rozpoczął prace badawcze w obszarze zastosowań informatyki w organizacjach gospodarczych.

W latach 1984-1992 skoncentrowano uwagę na formułowaniu kierunku kształcenia informatyki ekonomicznej, kładąc nacisk na przekazywanie wiedzy i zdobywanie umiejętności praktycznych w budowie, wdrażaniu i eksploatacji systemów informatycznych zarządzania w gospodarce narodowej. Realizowane w tym okresie prace badawcze, które obejmowały problematykę tworzenia metodologii budowy oraz wdrażania komputerowych systemów wspomagania decyzji oraz później systemów ekspertowych i inteligentnych systemów wspomagania decyzji, pozwoliły Zakładowi Informatyki na pełnienie roli przodującego ośrodka naukowego w kraju.

Przełomowym momentem w naszym naukowo-dydaktycznym życiorysie był rok 1992, kiedy w ramach zmian organizacyjnych przekształcono Zakład Informatyki w Katedrę Informatyki, która znalazła się w strukturze Wydziału Zarządzania. Katedra podjęła realizację badań dotyczących sformułowania metodyki budowy i wdrażania systemów ekspertowych w finansach, bankowości, rachunkowości i zarządzaniu. Kontynuowała koordynowanie badań, we współpracy z ośrodkami zagranicznymi, w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w systemach wspomagania decyzji, tj. multimediów, hurtowni danych, OLAP, Business Intelligence, software agent, Internetu i narzędzi mobile communication. Utrwalając przodującą pozycję Katedry w obszarze kreowania teorii, metodologii i zastosowania systemów informatycznych zarządzania, zintegrowanych systemów informatycznych, systemów wspomagania decyzji i systemów ekspertowych, rozpoczęto także prace badawcze w zakresie wykorzystania technologii internetowych w systemach informatycznych organizacji.

W ostatnich latach większość prac badawczych skupia się wokół problematyki budowy społeczeństwa informacyjnego, w szczególności systemów informatycznych organizacji wirtualnej, e-biznesu, e-marketingu, e-bankingu,
e-learningu itp.

W 2004 roku w Katedrze wyodrębniono cztery zakłady: Zakład Strategii i Metod Budowy Systemów E-biznesu, którym kieruje prof. H. Sroka, Zakład Inżynierii Wiedzy, którym kieruje prof. J. Gołuchowski, Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania, którym kieruje dr hab. St. Stanek oraz Zakład Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych, którym kieruje dr hab. C. Olszak. 

Przez cały czas Katedra rozwija współpracę z innymi ośrodkami naukowymi w kraju, w szczególności z Uniwersytetem Warszawskim, Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu i PAN. Katedra utrzymuje także kontakty ze znanymi ośrodkami zagranicznymi w Japonii, USA, Australii, Niemczech, Anglii, Francji, Holandii, Belgii, Danii, Szwecji, Austrii, Włoszech, Czechach i Słowacji. Współpraca z ośrodkami zagranicznymi realizowana jest w formie wspólnych projektów badawczych, staży naukowych oraz aktywnego uczestnictwa w konferencjach.

Osobny rozdział w działalności Katedry zajmuje organizacja konferencji naukowych. Na przestrzeni lat zorganizowaliśmy wiele konferencji naukowych, w tym międzynarodowych, z The 7th International Conference of the International Society for Decision Support Systems ISSDSS’03, na czele. Jednak tylko jedna z nich SWO, ma charakter cykliczny. Nazwa konferencji ewoluowała od Systemów Wspomagania Decyzji, przez Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji, do Systemów Wspomagania Organizacji (od 1999 roku). Zmieniały się także miejsca organizacji konferencji (Wisła, Szczyrk, Ustroń), dopóki nie znaleźliśmy swego „ustronnego”(przenośnie i dosłownie) miejsca na mapie.

Od lat nasza publikacja jest wysoko oceniana przez środowiska naukowe. W pracy znajdują się opracowania przedstawicieli zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich i praktyki gospodarczej. Tematyka poruszanych opracowań jest rozległa i obejmuje m.in. zagadnienia strategii biznesu i systemów informatycznych zarządzania reinżynierii procesów gospodarczych, rozwoju technologii informatycznych, systemów wspomagania kierownictwa, systemów zarządzania wiedzą, hurtowni danych, Business Intelligence, elektronicznego biznesu, organizacji wirtualnych, zastosowań gospodarczych Internetu i intranetu.

W publikacji zostało wyodrębnionych pięć rozdziałów: Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu, Rozwiązania internetowe i systemy informatyczne e-biznesu, Zarządzanie wiedzą i rozwiązania Business Intelligence, Metody formalne w SWO oraz Realizacja SWO i rozwiązania praktyczne w SWO.

Teresa Porębska-Miąc

Henryk Sroka

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »